1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun airsoft-yhdistys

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

Edistää ja kehittää suomalaista Airsoft eli muovikuula-ase harrastusta

Toimia Airsoft harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan

Opastaa nuoria ja vanhempia pelaajia yhteisiin ja turvallisiin pelisääntöihin.

Tuoda Airsoft harrastus paremmin tunnetuksi

Levittää Airsoft-harrastusta erityisesti nuorten keskuudessa, saada nuoria tämän harrastuksen pariin ja siten kohentaa heidän fyysistä kuntoaan ja ehkäistä heidän syrjäytymistään.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, kokous- ja kustannustoimintaa

Järjestää Airsoft tapahtumia ja pelitoimintaa.

Järjestää virkistystoimintaa ja harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

Järjestää yleisötilaisuuksia

Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille

Ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

Kerätä jäsenmaksua

Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

Järjestää maksullisia pelejä ja tapahtumia

Omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

Harjoittaa yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa.

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Henkilön tulee olla täyttänyt 15 vuotta ja on osoittanut aktiivisuutensa harrastuksen edistämiseksi.

Varsinainen jäsen saa kaikki yhdistyksen suomat edut ja hän on velvoitettu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua jäsen, joka on ansiokkaasti edistänyt ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenen nauttii kaikista yhdistyksen suomista eduista, mutta hänen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet, aktiiviset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta, aktiivisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekkin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja voivat kirjoitaa yhdistyksen nimen kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Aktiivisilla ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja varajäsenten lukumäärä

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, sekä varajäsenet

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.